مرتضی زاده گلپایگانی

مرتضی زاده گلپایگانی

مربی فوتبال و فوتسال

۶ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی تربیت بدنی مدیریت ورزش
توضیحات
دارای حکم قهرمانی و مدارک وزارت ارشاد و سازمان فنی حرفه ای کشور