شکوفه رحمانیان

شکوفه رحمانیان

کارشناسی ارشد شیمی مهندسی پلیمر

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی مهندسی پلیمر
توضیحات