مرتضی شفیعی

مرتضی شفیعی

طراحی و اجرا المان های شهری

۰ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
عضو موسس
انجمن قلمزنان خراسان
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
تجارب کاری
۱۴۰۱ اکنون
عضو موسس
انجمن قلمزنان خراسان
۱۳۹۶ اکنون
عضو هیئت مدیره
اتحادیه ابکاران و سماور سازان مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
طراحی و اجرا المان های شهری
شهر دارای شانزده
پروژه‌ها
۱۳۹۱
سماور سنگی بزرگ
زبان ها
کره‌ای | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات