در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا زبان کره‌ای را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان کره‌ای را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کره‌ای را بصورت مبتدی و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کره‌ای را بصورت متوسط و حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کره‌ای را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب