فاطمه باقری

فاطمه باقری

کارشناسی بهداشت حرفه ای

۰ارتباط ۱مهارت
قزوین | آبیک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
مهارت ها
توضیحات