در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا گواهینامه رانندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گواهینامه رانندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند گواهینامه رانندگی را بصورت مبتدی و حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند گواهینامه رانندگی را بصورت متوسط و حدود ۶۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند گواهینامه رانندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۲۳%
حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ عضو ۶۹%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰۰ عضو ۶۸%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب