اشکان هاشمی خلخالی

اشکان هاشمی خلخالی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مسئول امور ثبتی
تهران ثبت
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد بندر انزلی
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد بندر انزلی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
مدرک حسابداری
موسسه حسابداری آتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مسئول امور ثبتی
تهران ثبت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
حسابداری
مسئول امور ثبتی در تهران ثبت
توضیحات