مهدی مهراب یزدی

مهدی مهراب یزدی

دکترا اقتصاد برنامه ریزی

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
مدیر کل
شرکت
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۵ اکنون
دکترا اقتصاد برنامه ریزی
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
مدیر کل
شرکت
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات