حیدر اسماعیلی

حیدر اسماعیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

۰ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدیر عامل
صنعتی کول استیل
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۷۲ - ۱۳۷۶
کارشناسی مهندسی مکانیک
تجارب کاری
۱۳۸۰ - ۱۳۹۲
مدیر عامل
صنعتی کول استیل
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات