در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا جوشکاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که جوشکاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند جوشکاری را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند جوشکاری را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند جوشکاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲%
کاربران منتخب