مهیار رابوک

مهیار رابوک

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هدف
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هدف
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات