زینب مقدم

زینب مقدم

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
Academic Tutor
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
کاردانی دانشگاه امام صادق
تحصیلات
دانشگاه امام صادق
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی حقوق
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
Academic Tutor
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
مهارت ها
توضیحات