دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق

Imam Sadiq University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه امام صادق در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه امام صادق در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از البرز، 9 درصد از خوزستان، 9 درصد از گلستان، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از فارس، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از آذربایجان غربی، 5 درصد از خراسان رضوی، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه امام صادق در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی الهیات فلسفه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد الهیات فلسفه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا فلسفه معارف
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم تربیتی و معارف اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد علوم سیاسی اندیشه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %