سید رشیــــد حسینی

سید رشیــــد حسینی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
بوشهر | عالی شهر
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۷۶ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات