حافظ قربانی

حافظ قربانی

کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی

۰ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | مالخلیفه
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
معدل الف دانشگاه