علی موسی پور

علی موسی پور

کارشناس شبکه

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دستیار اداری
ارتباطات کوه نور
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۷۹ - ۱۳۸۴
کارشناسی ژئومورفولوژی جغرافیای طبیعی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
دستیار اداری
ارتباطات کوه نور
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات