مختار جعفری نمین

مختار جعفری نمین

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | مهرشهر
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
مهارت ها
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات