هادی مرزبانی

هادی مرزبانی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | ملارد
کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تحصیلات
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات