مرضیه حکمی

مرضیه حکمی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات