در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا خیاطی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که خیاطی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند خیاطی را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند خیاطی را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند خیاطی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
زن بیش از ۵۰ عضو ۸۶%
کاربران منتخب