پرمیسا اراسته

پرمیسا اراسته

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
مدرس
موسسه فردوس
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
کارافرینی
جهاددانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدرس
موسسه فردوس
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
زنان کارافرین
مدرس در موسسه فردوس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
کامپیوترورباتیک
مدرس در موسسه فردوس
توضیحات