حسن محمدی

حسن محمدی

کارشناسی مدیریت مالی

۰ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
دستیار حسابرسی
حسابرسی
کارشناسی دانشگاه بین المللی امام رضا
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام رضا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت مالی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
ccpl
دانشگاه امام رضا
icdl
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
دستیار حسابرسی
حسابرسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزشی خرید فروش سهام
توضیحات