هاشم هاشمی

هاشم هاشمی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری

۰ارتباط ۰مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
توضیحات