محمد نعمتی

محمد نعمتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۰ارتباط ۱مهارت
سمنان | دامغان
تحلیلگر پشتیبانی
پشتیبانی ومالی و انبار داری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
تحلیلگر پشتیبانی
پشتیبانی ومالی و انبار داری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات