سجاد جوهردلوری

سجاد جوهردلوری

کارشناسی فیزیک

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اندیمشک
کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی فیزیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات