جعفر خداداد

جعفر خداداد

کارشناسی الهیات ادیان و عرفان

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد کلیبر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد کلیبر
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی الهیات ادیان و عرفان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مهندسیان عمران که دنبال نقاشی ساختمانی هستند در ارتباط باشند .
09129560441