شهرام اباذرلو

شهرام اباذرلو

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | هادی شهر
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
توضیحات