مریم عبادی

مریم عبادی

کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
توضیحات