یادگار سلیمی

یادگار سلیمی

کارشناسی پرستاری مراقبتهای ویژه بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

۱۲ارتباط ۱مهارت
کردستان | بانه
سرپرست پرستاری
بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی پرستاری مراقبتهای ویژه
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
سرپرست پرستاری
بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
مهارت ها
| ۴نفر
مهندس علی مشدئی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات