در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا تزریقات را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تزریقات را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تزریقات را بصورت مبتدی و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تزریقات را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تزریقات را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب