اکرم نجفی

اکرم نجفی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۱۳ارتباط ۱مهارت
خوزستان | ایذه
بیکار
کلینیک
کارشناسی دانشگاه تربت حیدریه
تحصیلات
دانشگاه تربت حیدریه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
بیکار
کلینیک
مهارت ها
| ۶نفر
محمد پاکزاد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات