سیدمحمود حیدری

سیدمحمود حیدری

کارشناسی حسابداری

۱۵۴ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
مدیر مالی
شرکت تعاونی انرژی های خورشیدی پیشگامان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
مدیر مالی
شرکت تعاونی انرژی های خورشیدی پیشگامان
مدیر مالی شرکت تعاونی انرژی های خورشیدی پیشگامان
۱۳۹۳ اکنون
مدیر مالی
شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امید میهن (گروه تعاونی پیشگامان)
مهارت ها
| ۱۰۱نفر
علی لیموچیرضا خشنودمحمد حسن پورنوید میرزاییسجاد سفلائیان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
نزدیک به 10 سال تجربه کاری در زمینه امور مالی