مسعود حشمتی

مسعود حشمتی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس فنی
فکر سازه میهن
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
مدارک و گواهی‌نامه ها
نرم افزار arc gis
نرم افزار arc gis
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فنی
فکر سازه میهن
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس فنی
شهرکالبد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات