امین اپرا

امین اپرا

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
بوشهر | کنگان
HSE
شرکت بلند طبقه فاز 19 پارس جنوبی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
HSE
شرکت بلند طبقه فاز 19 پارس جنوبی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
HSE
شرکتIGC فاز 19پارس جنوبی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
HSE
شرکت اباد راهان فاز 13پارس جنوبی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
کارشناس اجرا
شرکت حجت بنای بوشهر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات