آیدا حامدی

آیدا حامدی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات