بهمن برج ثریا

بهمن برج ثریا

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
طراح
طرح آذین
کارشناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
کارشناسی معماری
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
طراح
طرح آذین
طراح و ناظر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات