در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا Autodesk 3D Studio Max را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Autodesk 3D Studio Max را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند Autodesk 3D Studio Max را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند Autodesk 3D Studio Max را بصورت متوسط و حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند Autodesk 3D Studio Max را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۳%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۲۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۲%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۸%
کاربران منتخب