مهدی مصحفی

مهدی مصحفی

مدیر فروش دفاتر حقوقی و حقیقی بیمه

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش وبازرگانی
خدمات بیمه ای
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی کشاورزی
البته در حال حاضر به عنوان میریت فروش دفاتر بیمه صورت حرفه ای مشغول به کار هستم
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
مدیر فروش وبازرگانی
خدمات بیمه ای
تشکیل تیم های فروش و بازاریابی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
مدیریت فروش دفاتر حقیقی و حقوقی بیمه