احسان رستمی

احسان رستمی

۰ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات