در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا سئو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سئو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند سئو را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند سئو را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند سئو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
کاربران منتخب