علیرضا علیپور

علیرضا علیپور

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۳ارتباط ۱مهارت
مازندران | بابل
برنامه نویس اندروید
دیباگران
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی طبری
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی طبری
۱۳۹۳ اکنون
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
برنامه نویس اندروید
دیباگران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات