سیده نرگس میرسید

سیده نرگس میرسید

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

۸۸ارتباط ۱۷مهارت
گلستان | گرگان
پشتیبان adsl مخابرات
فن آوران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جغرافیا
مدارک و گواهی‌نامه ها
لیسانس مدیریت جهانگردی
دانشگاه حکیم جرجانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
پشتیبان adsl مخابرات
فن آوران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
لیدر تور
دفتر گردشگری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کانتر فروش تورهای داخلی و خارجی
آژانس هواپیمایی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
تایپیست و مسئول پشتیبانی اینترنت
ISP و کامپوتری شفق
پروژه‌ها
۱۳۹۵
تجزیه و تحلیل عناصر آب و هوایی (اقلیم) در انتخاب مقصد گردشگری
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۱
نوروزی
insta id: @jahangardekoochak
مهارت ها
| ۵۲نفر
هومن ناصری فرنصران کاظم زکیعلیرضا نعمتی رشته رودیامیر شجاعی مقدمسید محمد سروری
| ۳۷نفر
هومن ناصری فرامین فاضلینصران کاظم زکیعلیرضا نعمتی رشته رودیامیر شجاعی مقدم
| ۳۶نفر
هومن ناصری فرامین فاضلینصران کاظم زکیامیر شجاعی مقدمسید محمد سروری
| ۳۴نفر
هومن ناصری فرامین فاضلیعلیرضا نعمتی رشته رودیامیر شجاعی مقدمسید محمد سروری
| ۳۳نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمسید محمد سروریعلی محمد فرداودیآرش بیاضیان سرکندی
| ۳۳نفر
هومن ناصری فرعلیرضا نعمتی رشته رودیامیر شجاعی مقدمسید محمد سروریعلی محمد فرداودی
| ۳۲نفر
امین فاضلیعلیرضا نعمتی رشته رودیامیر شجاعی مقدمسید محمد سروریعلی محمد فرداودی
| ۳۱نفر
هومن ناصری فرامین فاضلیامیر شجاعی مقدمسید محمد سروریعلی محمد فرداودی
| ۳۱نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمامین فاضلیعلیرضا نعمتی رشته رودیسید محمد سروری
| ۳۱نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمامین فاضلیعلیرضا نعمتی رشته رودیسید محمد سروری
| ۳۰نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلیرضا نعمتی رشته رودیسید محمد سروریعلی محمد فرداودی
| ۳۰نفر
امیر شجاعی مقدمامین فاضلیعلیرضا نعمتی رشته رودیسید محمد سروریعلی محمد فرداودی
| ۸نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمسید محمد سروریشاهین رئیس زاده دهکردیآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
راهنمایان تور ایرانگردی و جهانگردی
لیدر تور در دفتر گردشگری
توضیحات