حامد اداوی

حامد اداوی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | پردیس
مدیر اجرایی
موسسه حرا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۸۷ اکنون
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر اجرایی
موسسه حرا
مهارت ها
توضیحات