سعید پزشکی

سعید پزشکی

کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی
توضیحات