محمد باقریان

محمد باقریان

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
توضیحات