مهسا سعادتی

مهسا سعادتی

گرافیست

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کاردانی مهندسی مواد سرامیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات