حسنا دانا

حسنا دانا

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات