احسان پاریاو

احسان پاریاو

کاردانی اتاق عمل علوم پزشکی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کاردانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۳۹۶ - ۱۴۰۰
کاردانی اتاق عمل علوم پزشکی
توضیحات