دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Tabriz University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 19 درصد از آذربایجان شرقی، 10 درصد از کردستان، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از گیلان، 5 درصد از تهران، 5 درصد از لرستان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد فیزیک بنیادی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی اتاق عمل علوم پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی تغذیه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد نانوفن آوری پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %