فاطمه مرالی

فاطمه مرالی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | اندیشه
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
توضیحات